Zpět na úvod
A A A

Volební program 2018+

Náš volební program navazuje na naše priority z minulého volebního období. Vyhodnocení programu z roku 2014 si můžete přečíst ZDE.

Jsme pro to, aby vznikl jasný plán rozvoje města (strategický plán), jehož vznik jsme v uplynulém volebním období iniciovali. Je vybrána firma, která bude pomáhat při vzniku plánu, sestavují se skupiny pro plánování jednotlivých oblastí.

 Městské finance
 • Podporujeme udržení nezadluženosti města. Pokud bude zvažováno úvěrování, podpoříme jen krátkodobý úvěr.

 • Samozřejmostí musí být zcela transparentní zakázky na investiční akce, opravy i služby, které město zadává.

 • Vzhledem ke zdravému stavu městských financí nebudeme i nadále prosazovat zvyšování nájmů, místních poplatků, poplatků za odpady a ani daně z nemovitostí.

 • I nadále budeme vyhledávat možnosti získávání dotací z kraje, od státu, případně i od Evropské unie.


 • Informovanost občanů
 • Preferujeme naprostou informační otevřenost ve vztahu k občanům města. Využijeme všech informačních kanálů, aby se veškeré informace pro občany dostaly právě k nim.
 • Chceme zlepšit zpětnou vazbu občanů směrem k zastupitelům pro zrychlení řešení aktuálních námětů a problémů prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí a www stránek města.
 • Podporujeme další zkvalitnění a rozšíření některých médií (internetová prezentace, Dobrušský zpravodaj, televizní vysílání).


 • Bydlení, životní prostředí, možnost výstavby
 • Jsme pro zachování funkce městského architekta, protože se prokázal jeho značný přínos.
 • Budeme se snažit zajistit startovací bydlení pro mladé rodiny.
 • I nadále podpoříme snahu SBD o výstavbu nových družstevních bytů.
 • Podpoříme dokončení revitalizace Archlebových sadů. Zaměříme se i na vylepšení prostředí autobusového nádraží včetně sociálního zázemí.
 • Budeme pokračovat v jednání s ČD a Krajem o udržení a případné rozšíření vlakové dopravy na trati Dobruška - Opočno.
 • Zasadíme se o obnovu dalších částí města (např. ulice Javorová, Kostelní, Malá Kostelní, Křovická, V Zahradách, Domašínská a dalších).
 • Podporujeme výstavbu nového vodojemu na Chlumu a rekonstrukci stávajícího a přípravu nového vrtu v Pulicích. Investicemi do rozvoje vodovodní a kanalizační sítě umožníme výstavbu rodinných domů v lokalitě Belveder a posílení tlaku vody v Křovicích a v Dolech.
 • I nadále budeme podporovat modernizaci teplárny, zejména zavádění nových technologií, tak abychom ve spolupráci s vedením CZT, a.s. dosáhli dalšího snížení ceny tepla a zvýšili bezpečnost dodávky tepla i v krizových situacích (snížit závislost teplárny na dodávkách importovaných zdrojů energií).
 • Chceme pokračovat v přípravě návrhu využití areálu teplárny pro technické služby.
 • I nadále podporujeme výstavbu protipovodňových opatření v Mělčanech a v Pulicích.
 • Budeme pokračovat v opravách místních komunikací a chodníků se zajištěním jejich bezbariérovosti.
 • Budeme hledat způsoby, jak motivovat soukromé vlastníky budov v historickém centru města k jejich revitalizaci. Alternativou může být vypsání dotací „Všichni chceme krásné centrum města“ z rozpočtu města na opravy fasád a střech domů v historickém centru města.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci městského hřbitova a hřbitova v Pulicích.


 • Zdravotní a pečovatelské služby
 • Zajistíme chod a rozvoj Pečovatelské služby podle potřeb spoluobčanů, kteří potřebují pomoc.
 • Budeme podporovat udržitelnost a dostupnost základních zdravotnických služeb v Dobrušce minimálně na současné úrovni.
 • Přiměřeně budeme podporovat alternativní pečovatelské služby a charity tak, aby byla zajištěna přiměřená a dostatečná péče o občany, kteří tyto sociální služby potřebují.

 • Kultura
 • Po kulturním boomu posledních let nepůjdeme cestou kvantity, ale zaměříme se na kvalitu a také na menšinové žánry.
 • Podpoříme vybudování zázemí pro kulturní akce v Archlebových sadech se stálou venkovní scénou včetně nutných úprav kulturního domu.
 • Ve spolupráci s TJ Sokol budeme hledat možnosti pro širší využití sokolovny pro kulturní akce, plně podpoříme udržování, případně rekonstrukci sokolovny a nejbližšího okolí včetně tribuny pro národní házenou.
 • Budeme pracovat na rozvoji grantové podpory místních spolků.
 • Budeme pokračovat v kulturní spolupráci s partnerskými městy.
 • Chtěli bychom zatraktivnit Dobrušku pro turisty informačním systémem památek a zajímavostí (včetně nových technologií – aplikací do mobilních telefonů).

 • Sport
 • Plně podporujeme výstavbu víceúčelové sportovní haly u ZŠ v Pulické ulici, dále udržování a rozvoj všech sportovišť na území města s důrazem na Městský stadion Václava Šperla.
 • Na základě připravené studie prosazujeme udržení provozu bazénu a venkovního koupaliště a postupně budeme připravovat jednotlivé kroky rekonstrukce.
 • Budeme se snažit o větší grantovou podporu sportovních spolků.
 • Na základě nového územního plánu a připravených studií budeme pokračovat v přípravách dalších cyklostezek a to mezi bazénem a sportovním areálem, směrem na Chábory, do Pohoří a do Běstvin a tím umožníme propojení města s nadregionálními cyklistickými trasami.
 • Konečně zajistíme výstavbu multifunkčního relaxačního a oddechového areálu „Klídek“ mezi bazénem a teplárnou, a to ve finančně přijatelném konceptu. Areál by měl zahrnout místo pro skateboarding, workout, prostor pro cyklotrial a další. Všechny projekty budeme důsledně veřejně projednávat.

 • Školství
 • Zajistíme investice na rozvoj regionálního školství. Budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti školských zařízení v majetku města.
 • Podpoříme rozšíření Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy o další prostory, potřebné pro jejich činnost. Samozřejmé je i zajištění dostatečného počtu míst v předškolních zařízeních.
 • Rovněž budeme grantově podporovat mateřská centra.
 • Vzhledem k nákupu budovy „Univerzity“ od Univerzity Karlovy budeme hledat možnost částečného využití této budovy pro další vzdělávání. Podpoříme realizaci „univerzity třetího věku“ případně další formy vzdělávání v Dobrušce.

 • Organizace Městského úřadu
 • Nepředpokládáme zásadní změny organizační struktury Městského úřadu s výjimkou řešení péče o budovu „Univerzity“.
 • Připravíme návrh na další využití budovy „Univerzity“ odbory Městského úřadu a návrhy na budoucí využití těch budov, které by byly přestěhováním stávajících pracovišť uvolněny.
 • Budeme motivovat všechny pracovníky Městského úřadu k zodpovědnému plnění pracovních povinností, ke slušnému a vstřícnému chování k občanům.
 • Sami se budeme chovat čestně, slušně a s pochopením problémů občanů města Dobrušky i zaměstnanců Městského úřadu.

 • Podnikání
 • Setkáními s podnikateli nejen před volbami bychom chtěli prohloubit informovanost a znalost oprávněných potřeb v podnikatelské sféře ve vztahu k řízení města.
 • Zatraktivněním města pro turisty a návštěvníky a jeho propagací v médiích pomůžeme místním podnikatelům.
 • Nepodpoříme zavádění dalších placených zón pro parkování ani zdražování parkovného.
 • Budeme podporovat rozvoj podnikatelských aktivit, zejména služeb pro obyvatelstvo města Dobrušky. Budeme nápomocni dobrušským podnikatelům při sjednávání business projektů mimo Dobrušku, včetně mezinárodních jednání.

 • Bezpečnost
 • Městskou policii bychom rádi viděli více v ulicích. Chtěli bychom rozšířit služby policistů k zajištění klidu a pořádku i v nočních hodinách i o víkendech. Budeme podporovat preventivní akce, například besedy na školách.
 • Zasadíme se o prevenci patologických jevů, budeme vystupovat proti extremismu a nesnášenlivosti. Rádi bychom pokračovali ve vynikající součinnosti městské policie s Policií ČR.
 • Budeme podporovat činnost profesionálních hasičů i Sborů dobrovolných hasičů, kteří mají nezastupitelnou společenskou a kulturní roli v jak v Dobrušce, tak i  v Křovicích, Běstvinách, Mělčanech, Pulicích, Cháborách, Spáleništi, Domašíně a Dolech.

 • Kromě výše uvedených záměrů podpoříme také rozumné projekty předložené zástupci ostatních stran.
  Budeme usilovat o klidnou, konstruktivní a tvůrčí komunální politiku.


  Dobruška je naším společným domovem,
  pomozte nám ji zdokonalovat pro lepší život.