Zpět na úvod
A A AVolební program 2018

 VYHODNOCENÍ

 Městské finance
 • Podporujeme udržení nezadluženosti města. Pokud bude zvažováno úvěrování, podpoříme jen krátkodobý úvěr.
 • Samozřejmostí musí být zcela transparentní zakázky na investiční akce, opravy i služby, které město zadává.
 • Vzhledem ke zdravému stavu městských financí nebudeme i nadále prosazovat zvyšování nájmů, místních poplatků, poplatků za odpady a ani daně z nemovitostí.
 • I nadále budeme vyhledávat možnosti získávání dotací z kraje, od státu, případně i od Evropské unie.

 • Vše splněno a dodrženo. Město i po rozsáhlých investicích v celém volebním období je nadále zcela bez jakýchkoliv dluhů. Vzhledem k ukončování provozu skládky v Křovicích došlo pouze k mírnému zvýšení poplatku za odpad. Tento poplatek patří k nejnižším v republice. Nájmy rostou pouze o inflaci. Město i po rozsáhlých investicích v celém volebním období je nadále zcela bez jakýchkoliv dluhů. Dotace byly čerpány v nebývalém rozsahu.


  Informovanost občanů
 • Preferujeme naprostou informační otevřenost ve vztahu k občanům města. Využijeme všech informačních kanálů, aby se veškeré informace pro občany dostaly právě k nim.
 • Chceme zlepšit zpětnou vazbu občanů směrem k zastupitelům pro zrychlení řešení aktuálních námětů a problémů prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí a www stránek města.
 • Podporujeme další zkvalitnění a rozšíření některých médií (internetová prezentace, Dobrušský zpravodaj, televizní vysílání).

 • Splněno. Vydáváme kvalitní měsíčník Dobrušský zpravodaj, který byl několikrát oceněn v různých soutěžích. Dobrušský Infokanál je k dispozici v kabelové televizi i na internetu. Reportáže vysílá také Kino 70. I městský facebook přináší aktuální informace. WWW stránky města rovněž opakovaně uspěly v krajské soutěži.

  Bydlení, životní prostředí, možnost výstavby
 • Jsme pro zachování funkce městského architekta, protože se prokázal jeho značný přínos.
 • Budeme se snažit zajistit startovací bydlení pro mladé rodiny.
 • I nadále podpoříme snahu SBD o výstavbu nových družstevních bytů.
 • Podpoříme dokončení revitalizace Archlebových sadů. Zaměříme se i na vylepšení prostředí autobusového nádraží včetně sociálního zázemí.
 • Budeme pokračovat v jednání s ČD a Krajem o udržení a případné rozšíření vlakové dopravy na trati Dobruška - Opočno.
 • Zasadíme se o obnovu dalších částí města (např. ulice Javorová, Kostelní, Malá Kostelní, Křovická, V Zahradách, Domašínská a dalších).
 • Podporujeme výstavbu nového vodojemu na Chlumu a rekonstrukci stávajícího a přípravu nového vrtu v Pulicích. Investicemi do rozvoje vodovodní a kanalizační sítě umožníme výstavbu rodinných domů v lokalitě Belveder a posílení tlaku vody v Křovicích a v Dolech.
 • I nadále budeme podporovat modernizaci teplárny, zejména zavádění nových technologií, tak abychom ve spolupráci s vedením CZT, a.s. dosáhli dalšího snížení ceny tepla a zvýšili bezpečnost dodávky tepla i v krizových situacích (snížit závislost teplárny na dodávkách importovaných zdrojů energií).
 • Chceme pokračovat v přípravě návrhu využití areálu teplárny pro technické služby.
 • I nadále podporujeme výstavbu protipovodňových opatření v Mělčanech a v Pulicích.
 • Budeme pokračovat v opravách místních komunikací a chodníků se zajištěním jejich bezbariérovosti.
 • Budeme hledat způsoby, jak motivovat soukromé vlastníky budov v historickém centru města k jejich revitalizaci. Alternativou může být vypsání dotací „Všichni chceme krásné centrum města“ z rozpočtu města na opravy fasád a střech domů v historickém centru města.
 • Budeme pokračovat v revitalizaci městského hřbitova a hřbitova v Pulicích.

 • Městský architekt byl nápomocen při mnoha projektech.
  Byl postaven dům se sedmnácti malometrážními bytovými jednotkami v ulici Fr. Kupky. Stavební bytové družstvo s maximální podporou města letos dokončí 52 bytů v nové ulici, která ponese jméno Generála Štandery. Je připraven i projekt developerské společnosti v Javorové ulici s několika desítkami bytů.
  Úprava okolí nádraží zatím naráží na majetkové vztahy. Vlakovou dopravu se podařilo udržet a rozšířit na dva páry vlaků denně.
  Opravy některých ulic jsme byli nuceni pozdržet z důvodu přechodu distributora elektrické energie na 35 kV síť. Letos se také "probudily" některé telekomunikační firmy a chtějí v Dobrušce rozvést optické kabely. Snažíme se tyto veškeré činnosti koordinovat s plány města.
  Na městském hřbitově byla postavena další část zdi a byl opraven zchátralý domek v areálu na zázemí Technických služeb.


  Zdravotní a pečovatelské služby
 • Zajistíme chod a rozvoj Pečovatelské služby podle potřeb spoluobčanů, kteří potřebují pomoc.
 • Budeme podporovat udržitelnost a dostupnost základních zdravotnických služeb v Dobrušce minimálně na současné úrovni.
 • Přiměřeně budeme podporovat alternativní pečovatelské služby a charity tak, aby byla zajištěna přiměřená a dostatečná péče o občany, kteří tyto sociální služby potřebují.

 • Splněno. V bývalé nemocnici v Opočně vznikl ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Opočnem dům pobytových sociálních služeb Rudolf, který pozvedne úroveň péče o naše seniory o velký kus dopředu.

  Kultura
 • Po kulturním boomu posledních let nepůjdeme cestou kvantity, ale zaměříme se na kvalitu a také na menšinové žánry.
 • Podpoříme vybudování zázemí pro kulturní akce v Archlebových sadech se stálou venkovní scénou včetně nutných úprav kulturního domu.
 • Ve spolupráci s TJ Sokol budeme hledat možnosti pro širší využití sokolovny pro kulturní akce, plně podpoříme udržování, případně rekonstrukci sokolovny a nejbližšího okolí včetně tribuny pro národní házenou.
 • Budeme pracovat na rozvoji grantové podpory místních spolků.
 • Budeme pokračovat v kulturní spolupráci s partnerskými městy.
 • Chtěli bychom zatraktivnit Dobrušku pro turisty informačním systémem památek a zajímavostí (včetně nových technologií – aplikací do mobilních telefonů).

 • V době poznamenané epidemií covidu-19 byla kulturní oblast značně znevýhodněna.
  Přesto bylo obnoveno technické zázemí Kina 70. Letní kino bylo přesunuto s novou technikou do Archlebových sadů a těší se větší návštěvnosti.
  Povedlo se uspořádat celou řadu krásných koncertů a představení a oslavit několik výročí. Vznikla nová expozice vlastivědného muzea, věnovaná Františku Kupkovi.
  Zásluhou dotace se podařilo zrestaurovat řadu cenných obrazů Věry Jičínské, které jsou majetkem města.


  Sport
 • Plně podporujeme výstavbu víceúčelové sportovní haly u ZŠ v Pulické ulici, dále udržování a rozvoj všech sportovišť na území města s důrazem na Městský stadion Václava Šperla.
 • Na základě připravené studie prosazujeme udržení provozu bazénu a venkovního koupaliště a postupně budeme připravovat jednotlivé kroky rekonstrukce.
 • Budeme se snažit o větší grantovou podporu sportovních spolků.
 • Na základě nového územního plánu a připravených studií budeme pokračovat v přípravách dalších cyklostezek a to mezi bazénem a sportovním areálem, směrem na Chábory, do Pohoří a do Běstvin a tím umožníme propojení města s nadregionálními cyklistickými trasami.
 • Konečně zajistíme výstavbu multifunkčního relaxačního a oddechového areálu „Klídek“ mezi bazénem a teplárnou, a to ve finančně přijatelném konceptu. Areál by měl zahrnout místo pro skateboarding, workout, prostor pro cyklotrial a další. Všechny projekty budeme důsledně veřejně projednávat.

 • Sportovní hala byla dokončena.
  Po studii bazénu a koupaliště vznikly další stupně stavební dokumentace, na které by mělo navázat stavební povolení.
  V Cháborách bylo dokončeno křížení cyklotrasy z Rychnova nad Kněznou do Dobrušky včetně přilehlých chodníků a přechodu. Stavba navazující trasy do Mělčan by měla být zahájena na podzim.
  Vzhledem ke stavební činnosti u krytého bazénu bylo budování areálu Klídek prozatím posunuto na pozdější dobu.


  Školství
 • Zajistíme investice na rozvoj regionálního školství. Budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti školských zařízení v majetku města.
 • Podpoříme rozšíření Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy o další prostory, potřebné pro jejich činnost. Samozřejmé je i zajištění dostatečného počtu míst v předškolních zařízeních.
 • Rovněž budeme grantově podporovat mateřská centra.
 • Vzhledem k nákupu budovy „Univerzity“ od Univerzity Karlovy budeme hledat možnost částečného využití této budovy pro další vzdělávání. Podpoříme realizaci „univerzity třetího věku“ případně další formy vzdělávání v Dobrušce.

 • Základní umělecká škola se dočkala nových učeben. Dům dětí a mládeže by se měl přestěhovat do budovy v Komenského ulici do prostor nynějšího Odboru dopravy Městského úřadu. Jsou připraveny projekty a podána žádost o dotaci na výměnu střechy a další úpravy školy v Pulické ulici. Budova školy v Pulicích po drobné opravě byla a je využita pro ubytování ukrajinských uprchlíků.

  Organizace Městského úřadu
 • Nepředpokládáme zásadní změny organizační struktury Městského úřadu s výjimkou řešení péče o budovu „Univerzity“.
 • Připravíme návrh na další využití budovy „Univerzity“ odbory Městského úřadu a návrhy na budoucí využití těch budov, které by byly přestěhováním stávajících pracovišť uvolněny.
 • Budeme motivovat všechny pracovníky Městského úřadu k zodpovědnému plnění pracovních povinností, ke slušnému a vstřícnému chování k občanům.
 • Sami se budeme chovat čestně, slušně a s pochopením problémů občanů města Dobrušky i zaměstnanců Městského úřadu.

 • Kvůli prohlubujícímu se nedostatku zájemců o práci jsou některá oddělení Městského úřadu oslabena. Budova č.p. 777 v Solnické ulici (bývalá Univerzita) bude připravena k přestěhování většiny odborů Městského úřadu do nového sídla.

  Podnikání
 • Setkáními s podnikateli nejen před volbami bychom chtěli prohloubit informovanost a znalost oprávněných potřeb v podnikatelské sféře ve vztahu k řízení města.
 • Zatraktivněním města pro turisty a návštěvníky a jeho propagací v médiích pomůžeme místním podnikatelům.
 • Nepodpoříme zavádění dalších placených zón pro parkování ani zdražování parkovného.
 • Budeme podporovat rozvoj podnikatelských aktivit, zejména služeb pro obyvatelstvo města Dobrušky. Budeme nápomocni dobrušským podnikatelům při sjednávání business projektů mimo Dobrušku, včetně mezinárodních jednání.

 • Proběhla celá řada setkávání v rámci tvorby Strategického plánu rozvoje Dobrušky. Je třeba ocenit pomoc dobrušských firem při zvládání ukrajinské krize v letošním roce.

  Bezpečnost
 • Městskou policii bychom rádi viděli více v ulicích. Chtěli bychom rozšířit služby policistů k zajištění klidu a pořádku i v nočních hodinách i o víkendech. Budeme podporovat preventivní akce, například besedy na školách.
 • Zasadíme se o prevenci patologických jevů, budeme vystupovat proti extremismu a nesnášenlivosti. Rádi bychom pokračovali ve vynikající součinnosti městské policie s Policií ČR.
 • Budeme podporovat činnost profesionálních hasičů i Sborů dobrovolných hasičů, kteří mají nezastupitelnou společenskou a kulturní roli v jak v Dobrušce, tak i v Křovicích, Běstvinách, Mělčanech, Pulicích, Cháborách, Spáleništi, Domašíně a Dolech.

 • Průběžně je plněno. Naši dobrovolní hasiči byli vybaveni novou technikou. Obě družstva jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Dobrušce i v Domašíně mají k dispozici cisternový i dopravní automobil.

  Dobruška je naším společným domovem,
  pomozte nám ji zdokonalovat pro lepší život.