Zpět na úvod
A A A

Volební program 2014

 VYHODNOCENÍ

Městské finance
 • Podporujeme udržení nezadluženosti města.
 • Samozřejmostí musí být zcela transparentní zakázky na investiční akce, opravy i služby, které město zadává.
 • Vzhledem ke zdravému stavu městských financí nebudeme prosazovat zvyšování nájmů, místních poplatků, poplatků za odpady a ani daně z nemovitostí.
 • Vše splněno a dodrženo

  Informovanost občanů
 • Samozřejmostí je pro nás naprostá informační otevřenost ve vztahu k občanům města. Využijeme všech informačních kanálů, aby se veškeré informace pro občany dostaly právě k nim.
 • Chceme zlepšit zpětnou vazbu občanů směrem k zastupitelům pro zrychlení řešení aktuálních námětů a problémů prostřednictvím e-mailu, sociálních sítí a www stránek města.
 • Budeme podporovat zkvalitnění a rozšíření některých médií (internetová prezentace, Dobrušský list).
 • Vznikl zcela nový Dobrušský zpravodaj, aktualizace stránek města a facebooku je každodenní. Z významných akcí vznikají zajímavé reportáže.


  Bydlení, životní prostředí, možnost výstavby
 • Budeme podporovat urychlené schválení nového územního plánu města, který je podle našeho názoru solidním východiskem pro další rozvoj města.
 • Splněno
 • Dále budeme iniciovat opětné zřízení funkce městského architekta a případně stavební komise, aby se na koordinaci rozvoje města mohla lépe podílet i odborná veřejnost.
 • Městský architekt funguje a je k dispozici. Komise pro rozvoj města byla rovněž funkční
 • Budeme se snažit zajistit startovací bydlení pro mladé rodiny na pozemku pod internátem průmyslové školy.
 • Ve fázi stavebního řízení je projekt 17 malometrážních bytů, využitelných jak pro seniory, tak pro začínající rodiny.
 • Podpoříme snahu SBD o výstavbu nových družstevních bytů.
 • Je připraven projekt pro územní řízení na 4 bytové domy, z toho 3 pro SBD.
 • Zajistíme chod a rozvoj Pečovatelské služby podle potřeb spoluobčanů, kteří tuto pomoc potřebují.
 • Zajištěno, navíc byl pro Pečovatelskou službu z dotace zakoupen nový automobil.
 • Podpoříme revitalizaci Archlebových sadů. Zaměříme se i na vylepšení prostředí autobusového nádraží včetně sociálního zázemí.
 • Revitalizace je z větší části dokončena, je připraveno zavlažování a obnovení vodního prvku. Na autobusovém nádraží je celoročně veřejné sociální zařízení. Probíhá jednání se SŽDC o využití nádraží.
 • Pokusíme se obnovit jednání s ČD o udržení a případné rozšíření vlakové dopravy na trati Dobruška - Opočno.
 • Proběhlo několik jednání na úrovni kraje, ministerstva dopravy, ČD a SŽDC
 • Zasadíme se o obnovu dalších částí města (např. ulice Mírová, 1. Máje, Javorová, Zd. Nejedlého, Poddomí, Malá Kostelní, Křovická a dalších).
 • Dokončeno: 1.Máje, Zd. Nejedlého. Poddomí. Představené studie: Mírová, Solnická, Javorová, Kostelní (zahrnuje Malou Kostelní). V realizaci: Na Hřišti. Připravuje se: V Zahradách, Za Univerzitou, Sadová, Mlýnská, Domašínská, cesta u gymnázia k zahrádkám a další ulice
 • Po úspěšné rekonstrukci úpravny vody na Chlumu budeme podporovat výstavbu nového vodojemu a rekonstrukci stávajícího. Investicemi do rozvoje vodovodní a kanalizační sítě umožníme výstavbu v lokalitě Belveder a posílení tlaku vody v Křovicích a v Dolech.
 • Projekt nového vodojemu se připravuje. Zároveň byly zpracovány matematické modely vodovodů a kanalizací na území města, které umožní lepší plánování rekonstrukcí a výstavby nových sítí.
 • V oblasti zásobování teplem se zaměříme na přijatelné snížení ceny tepla pro odběratele například i hledáním nových zdrojů energií. S naší podporou je ve schvalovacím řízení žádost o dotaci na modernizaci teplárny (spalování biomasy).
 • Vše splněno
 • Připravíme návrh využití areálu teplárny pro technické služby.
 • Návrh se zpracovává
 • Budeme podporovat výstavbu bezbariérových toalet.
 • Nesplněno - nepodařilo se zajistit souhlasy sousedů
 • I nadále budeme podporovat výstavbu protipovodňových opatření v Mělčanech a v Pulicích.
 • Splněno
 • Budeme pokračovat v opravách místních komunikací a chodníků se zajištěním jejich bezbariérovosti.
 • Viz výše

  Kultura
 • Po kulturním boomu posledních let nepůjdeme cestou kvantity, ale zaměříme se na kvalitu a také na menšinové žánry.
 • Mutlikulturní festival Česko - francouzské dny k uctění památky Františka Kupky, koncert skupiny Olympic, koncert SOČR a další
 • Podpoříme vybudování zázemí pro kulturní akce v Archlebových sadech se stálou venkovní scénou včetně nutných úprav kulturního domu.
 • Nesplněno, nepodařilo se najít shodu s ostatními stranami v zastupitelstvu
 • Ve spolupráci s TJ Sokol budeme hledat možnosti pro širší využití sokolovny pro kulturní akce, plně podpoříme udržování, případně rekonstrukci sokolovny a nejbližšího okolí včetně tribuny pro národní házenou.
  Splněno částečně, v sokolovně se pořádá více akcí, udržování zajišťuje město, rekonstrukce je závislá na majetkových vztazích.
 • Budeme pracovat na rozvoji grantové podpory místních spolků.
 • Splněno
 • Chtěli bychom zatraktivnit Dobrušku pro turisty informačním systémem památek a zajímavostí (včetně nových technologií – aplikací do mobilních telefonů), případně naučnou stezkou po Dobrušce a okolí.
 • Splněno: aplikace "V obraze", "DARUMA go!"
 • Jsme přesvědčeni, že město Dobruška si zaslouží mít důstojnou rozlučkovou síň.
 • Splněno


  Sport
 • Plně podpoříme výstavbu víceúčelové sportovní haly u ZŠ v Pulické ulici, dále udržování a rozvoj všech sportovišť na území města s důrazem na Městský stadion Václava Šperla, kde je potřebné opravit tribuny a běžeckou dráhu.
 • Běžecká dráha a atletické sektory se dokončuje, sportovní hala je kompletně vyprojektována a povolena

 • Pokusíme se prosadit zatraktivnění provozu bazénu a především venkovního koupaliště pro děti a další návštěvníky.
 • Byla představena komplexní studie a v přípravě je projektová dokumentace

 • Budeme se snažit o větší grantovou podporu sportovních spolků.
 • Splněno

 • Zajistíme výstavbu cyklostezky do Opočna a na základě nového územního plánu začneme připravovat další cyklostezky a to mezi bazénem a sportovním areálem, směrem na Chábory a do Běstvin a tím umožníme propojení města na nadregionální cyklistické trasy.
 • Splněno

 • Budeme pokračovat v přípravě multifunkčního relaxačního a oddechového areálu „Klídek“ mezi bazénem a teplárnou, který by měl zahrnout místo pro skateboarding, workoutovou část, část pro cyklotrial a inline bruslení. Všechny projekty budeme důsledně veřejně projednávat.
 • Splněno: studie představena, projektová dokumentace skateboardové části je zpracována, podána žádost o dotaci


  Školství
 • Zajistíme investice na rozvoj regionálního školství. Budeme pokračovat ve snižování energetické náročnosti školských zařízení v majetku města.
 • Splněno

 • Podpoříme rozšíření Domu dětí a mládeže a Základní umělecké školy o další prostory, potřebné pro jejich činnost. Budeme podporovat i zajištění dostatečného počtu míst v předškolních zařízeních.
 • Splněno: projekty jsou připraveny, výběrová řízení na dodavatele byla zatím neúspěšná

 • Rovněž budeme grantově podporovat mateřská centra
 • Splněno


  Podnikání
 • Budeme aktivně napomáhat k udržení stávajících a vzniku nových pracovních míst.
 • Setkáními s podnikateli nejen před volbami bychom chtěli prohloubit informovanost a znalost oprávněných potřeb v podnikatelské sféře ve vztahu k řízení města.
 • Zatraktivněním města pro turisty a návštěvníky a jeho propagací v médiích pomůžeme místním podnikatelům.
 • Pokud to rozsah a povaha veřejných zakázek dovolí, budeme oslovovat především místní podnikatele a živnostníky, samozřejmě v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
 • Nepodpoříme zavádění dalších placených zón pro parkování ani zdražování parkovného.
 • Splněno v rámci možností města


  Bezpečnost
 • Městskou policii bychom rádi viděli více v ulicích, chtěli bychom rozšířit služby policistů k zajištění klidu a pořádku i v nočních hodinách i o víkendech. Budeme podporovat preventivní akce, například besedy na školách.
 • Posoudíme efektivitu kamerového systému.
 • Zasadíme se o prevenci patologických jevů, budeme vystupovat proti extremismu a nesnášenlivosti. Rádi bychom pokračovali ve vynikající součinnosti MP s Policií ČR.
 • Budeme podporovat činnost profesionálních hasičů i Sborů dobrovolných hasičů  na území města, u těch i s ohledem na jejich nezastupitelnou společenskou a kulturní roli v Křovicích, Běstvinách, Mělčanech, Pulicích, Cháborách, Spáleništi, Domašíně a Dolech.
 • Splněno, rozšíření služeb městské policie naráží na nedostatek vhodných kandidátů na pozici strážníka


  Kromě výše uvedených záměrů podpoříme také rozumné projekty předložené zástupci ostatních stran.
  Splněno